ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Monday 27 Σεπτεμβρίου 2021 WEBEX

Η κα Βασιλική Γεωργοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει την
διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Bayesian Unit Root Testing»

τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 διαδικτυακά.

Ο σύνδεσμος webex για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει είναι:

meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php

Η τριμελής επιτροπή

Λουκία Μελιγκοτσίδου (επιβλέπουσα)
Απόστολος Μπουρνέτας
Φώτιος Σιάννης